Episode 16 Show Notes

bspar_ – https://twitter.com/bspar_ MonteCrypto – https://montecrypto-game.github.io/ MonteCrypto Wiki – https://wiki.gamedetectives.net/index.php?title=MonteCrypto_-_The_Bitcoin_Enigma